Sopimusehdot

Sopimusehdot

1. YLEISTÄ
Näitä sopimusehtoja sovelletaan toimeksiantajan tekemään toimeksiantoon Suomen Oikeudelliselle Perinnälle (jäljenpänä SOP). Sopimus tulee voimaan kun toimeksiantaja on lähettänyt toimeksiantolomakkeen SOP:lle.  SOP:llä on oikeus torjua vastaanotettu toimeksianto perustellusta syystä. Tällöin toimeksiantomaksua ei veloiteta.
Toimeksiantosopimuksen perusteella SOP perii toimeksiantajan asiamiehenä toimeksiantolomakkeessa erittelemää riidatonta ja maksettavaksi erääntynyttä saatavaa haastehakemuksella velallisen kotipaikan käräjäoikeudesta. SOP toimittaa myös yksipuolisen tuomion ulosottoon.

2. TOIMEKSIANNON TEKEMINEN
Toimeksianto voidaan tehdä sähköisesti lomakkeella SOP:n kotisivuilta www.haastehakemus.fi tai täyttämällä paperinen toimeksiantolomake ja toimittamalla ne SOP:lle.

3. SAATAVA
Toimeksiantaja vastaa saatavan oikeellisuudesta.  Saatavan tulee olla riidaton (asiakas ei ole reklamoinut laskun loppusummaa eikä sen oikeellisuudesta). Toimeksiantaja on muistuttanut velallista vähintään kahdesti.

4. TIEDOT SEKÄ YHTEYDENPITO
Toimeksiantaja vastaa ilmoittamistaan tiedoista ja esittämiensä asiakirjojen, tietojen ja seikkojen oikeellisuudesta ja totuudenmukaisuudesta. Toimeksiantaja ilmoittaa viipymättä asiaan liittyvistä muutoksista tai muuttuneista yhteystiedoista. Toimeksiantaja ilmoittaa asian vireilläolon aikana saamansa suoritukset tai muut asian hoitoon vaikuttavat seikat SOP:lle.

5. LASKUTUS JA KULUT
Toimeksiantomaksu 139,00 eur veloitetaan kun SOP on saanut ja hyväksynyt toimeksiannon. Toimeksiantomaksusta 139,00 eur on käräjäoikeuden viranomaiskuluja 65,00 euroa (arvonlisäveroton palvelu) ja 74,00 euroa (sis. alv. 24%) muita kuluja. Lasku lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla PDF muodossa. SOP lähettää haastehakemuksen käräjäoikeuteen viimeistään sen jälkeen, kun maksusuoritus näkyy tilillä. Toimeksiantaja suostuu siihen, että SOP saa velalliselta haastehakemukseen lisätyt ja eritellyt perintä- ja oikeudenkäyntikulut korkoineen vähennettynä toimeksiantomaksulla. Toimeksiantomaksu palautetaan, kun kulut on saatu perittyä velalliselta. SOP:llä on oikeus ottaa tilitetyistä varoista ensin SOP:lle kuuluvat kulut.

6. PERUUTUS
Toimeksiantajalla on oikeus perua tekemänsä toimeksianto milloin vain. Jos toimeksiantaja peruuttaa tekemänsä toimeksiannon ennen kuin SOP on tehnyt haastehakemusta, niin silloin SOP veloittaa toimeksiantajalta peruutuksesta 20,00 eur. Haastehakemuksen tekemisen jälkeen peruutusmaksu on haastehakemuksessa eritellyt kulut, vähennettynä toimeksiantomaksulla.

7. RIITAUTUS
Jos velallinen riitauttaa saatavan, niin SOP ei jatka sen jälkeen toimeksiantajan asiamiehenä. Toimeksiantaja voi itse tai ottamalla avukseen toisen asiamiehen jatkaa asian käsittelyä käräjäoikeudessa.  Käräjäoikeuden maksu on tällöin yhteensä 250,00 eur  (tämä kannattaa vaatia vastauksessa velallisen maksettavaksi), myös velallisella voi tässä vaiheessa olla oikeudenkäyntikuluvaatimus toimeksiantajalta, jotka sitten toimeksiantajan pitää maksaa, jos häviää kanteen. Toimeksiantajan ei tarvitse maksaa SOP:lle mitään kuluja asian riitautuksesta.

8. ULOSOTTO
Jos asia etenee ulosottoon asti, niin ulosotto veloittaa toimeksiantajalta tilitysmaksua tilitetyistä varoista (1,45 %, muutokset voimaan 1.11.2009). Jos ulosotto toteaa velallisen varattomaksi, niin toimeksiantajan maksettavaksi tulee käsittelymaksu ja passiivin lisäosa (yhteensä 20,00 eur, muutokset voimaan 1.7.2013), jos kyseessä oli asuinhuoneiston häätö, niin silloin toimeksiantajan maksettavaksi tulee lisäksi täytäntöönpanomaksu 55,00 eur asuinhuoneiston häätöilmoituksesta, muutokset voimaan 1.7.2013). Katso tarvittaessa ajantasaiset maksut ja lisätiedot määräajoista ja häädöstä ulosoton sivuilta http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ulosotto.html

9. SOPIMUKSEN ERIMIELISYYDET
Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (http://www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

10. MUUTA
SOP ei vastaa mistään välillisistä vahingoista eikä vahingoista jotka ovat aiheutuneet ylivoimaisesta esteestä (force majeure). SOP ei myöskään vastaa mistään kolmansien osapuolien virheistä tai väärinkäytöksistä.